Translate

Thursday, October 12, 2017


 КОЛИБЕ НА ПОВЛЕНУ


   ПРЕДГОВОР

Пре неколико година одлучио сам да истражујем колибе на Повлену, а отпочео стварно  тек 1995., уверен да обављам корисну дужност, јер покушавам да спречим пропадање једног облика живота и да га чувам у памћењу. Млади, рођени у селу,којима је  и планина дала део успомена, у животној, градској трци полако губе интересовање за своје порекло. О сточарењу и колибарству више не сањају нити помињу-томе послу и животу не желе да се врате. А нема ни најмлађих за то  да се роде. Па и одрасли и стари људи, немоћни да све стигну, све чешће остављају планину, повлаче се и нестају. Нема ко старе колибе да усправи, садашње да одржи, а нове да подигне.
    Књига која је пред нама садржи  све оно што сам нашао истражујући колибе на Повлену, а и нешто више-мало познату грађу везану за колибарство и сточарење на овој планини. У уводном делу дате су основе постојања ове привредно-аграрне  гране, информације за боље разумевање добијених резултата. Један део садржи опис физичко географских одлика подручја, као што су морфолошке карактеристике, геолошки састав и педолошке одлике, затим клима и воде-реке и речице, извори, флора и фауна. Укратко су описана села у окружењу Повлена која креоз колибарство користе, или су користила његово богаство. резултати истражиања флоре, биљног света, иако недовољно испитаног, скоро сви су саопштени у уводном делу књиге, да би, као обједињени, били сачувани. У номенклатури флоре понегде су остали исти латински називи, јер смо на основу добијене грађе закључили да се не ради о истој биљци. У биљке са различитим латинским називима, јер је тако дато у литератури различитог порекла.
    Други део увода садржи аграрно-географске одлике подручја и путну мрежу. Овде је описана потреба за планином, развој сточарства. Колибарство и сточарење у прошлости описани уз коришћење дела истражива Ј. Цвијића саопштених у књизи "Антропогеографски списи", да би се схватило порекло  појмова и сличности и разлике између колибарења и градње колиба у Црној Гори и на Повлену.
  У овом истраживању, чији резултати су саопштени у књизи, пописивали смо колибе на Повлену, описивали њихову локацију, изглед, димензије, врата и прозоре, материјал од којег су грађене, број и унутрашњи распоред просторија, њихову унутрашњу опрему, помоћне зграде уз колибу и живот и обичаје колибара...

24. марта 1999. године                               др Томислав Ђурић,                                                                    научни сарадник
"Колибе на Повлену" 
издавач Вујић Ваљево
 1999, г., 167 стр.